Witaj na stronie Kościoła Zielonoświątkowego w Siedlcach. Szczególnie serdecznie witamy mieszkańców Siedlce i okolic. Miło nam jest Ciebie gościć! Mamy nadzieję, że skorzystasz z treści tutaj zawartych.

Kim jesteśmy, w co wierzymy, czego chcemy

Jesteśmy

… zwykłymi ludźmi, którzy pochodzą z najrozmaitszych środowisk, posiadają różne wykształcenie i doświadczenie życiowe, są w różnym wieku i mają różne zainteresowania, ale łączy nas jedno – kochamy Boga i chcemy o Nim opowiadać innym.

… ludźmi, którzy żyli daleko od Boga, ale ponieważ przyjęliśmy ofiarę śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, staliśmy się dziećmi Bożymi.

… ludźmi, którzy nie są doskonali, ale swoje upadki i grzechy wyznajemy Bogu, który zawsze przebacza.

… ludźmi, którzy tak, jak wszyscy stykają się na co dzień z problemami i trudnościami, ale staramy się je rozwiązywać w oparciu o zawsze skuteczne wskazówki Pisma Świętego.

… częścią 350 milionowego, ogólnoświatowego ruchu przebudzeniowego, który swoją nazwę “zielonoświątkowy” wywodzi od dnia zesłania Ducha Świętego. To właśnie ruch zielonoświątkowy przypomniał o roli Ducha Świętego i Jego darów w służbie Kościołowi.

Wierzymy

… że Pismo Święte jest natchnionym, nieomylnym i jedynie wiarygodnym Słowem Bożym.

… w Wiecznego, Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

… w boskość naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Jego cudowne narodzenie z dziewicy Marii, w Jego bezgrzeszne życie, w Jego cuda, w Jego śmierć za nas i odkupienie dzięki przelanej krwi, w Jego zmartwychwstanie w ciele, wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca oraz w osobiste powtórne przyjście Chrystusa w mocy i chwale.

… że odrodzenie z Ducha Świętego przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest absolutnie konieczne do zbawienia grzesznego i zgubionego człowieka.

… w potrzebę chrztu w wodzie jako wyznania wiary oraz praktykowanie Wieczerzy Pańskiej – zgodnie z poleceniem Pana Jezusa Chrystusa.

… w chrzest w Duchu Świętym potwierdzony mówieniem innymi językami wg Dz. Ap. 2:4 oraz w manifestowanie się duchowych darów i służb.

… w działanie Ducha Świętego, który zamieszkuje w człowieku wierzącym, uzdalnia go do pobożnego życia.

… w zmartwychwstanie zarówno ludzi zbawionych, jak i zgubionych; zbawionych do życia wiecznego, a zgubionych na wieczne potępienie.

… w Kościół Jezusa Chrystusa i jedność ludzi wierzących.

… w praktyczną możliwość stosowania wiary chrześcijańskiej w codziennym życiu i w potrzebę służenia ludziom w każdej dziedzinie, nie tylko duchowej, lecz także fizycznej, społecznej i politycznej.

Chcemy

… głosić wszystkim żywego Jezusa Chrystusa, którego interesuje los każdego człowieka.

… pomagać ludziom zagubionym, zranionym, odrzuconym przez innych, ale kochanym przez Boga.

… modlić się z potrzebującymi o zbawienie, przebaczenie grzechów, uzdrowienie duszy i ciała.

… nieść pomoc ludziom związanym nałogami (alkoholizm, narkomania, nikotynizm) wierząc, że Bóg powołał człowieka do godności i wolności.

… dbać o właściwe relacje międzyludzkie, eliminując plotkarstwo, intrygi, obłudę, a pielęgnując miłość, akceptację, szczerość i otwartość.

… tworzyć model zdrowej rodziny, która daje rodzicom i dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz stwarza warunki rozwoju duchowego, intelektualnego i społecznego.

Nasze wyznanie wiary

* Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
* Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
* Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
* Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
* Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
* Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
* Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
* Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.