Wszelkie wpłaty można wykonywać na konto Kościoła:

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór Agape w Siedlcach
19 1020 4476 0000 8202 0104 4064

Podatnik może odliczyć od dochodu darowiznę przeznaczoną „na cele kultu religijnego”. W zeznaniu podatkowym PIT odliczeniu podlega jednak kwota nie wyższa niż 6% dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Podstawą dokonania odliczenia jest potwierdzenie dokonania przelewu lub wpłaty w banku, lub urzędzie pocztowym, na numer rachunku bankowego zboru.