Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay S.A.

Strona internetowa htt://wierni.org jest prowadzona przez Zbór Agape Kościoła Zielonoświątkowego w Siedlcach (zwanym dalej zborem) z siedzibą w Siedlcach, ul. 3 Maja 51A lok. 77. Tel. 601246152; NIP 8211646683/

Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay S.A. (https://www.dotpay.pl)
Serwis Dotpay S.A. umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na cele kultu religijnego oraz bieżące funkcjonowanie zboru.
Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Zbór nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay S.A.
Przekierowanie do serwisu Dotpay następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z kwotą umieszczonego na stronie zboru
https://wierni.org. Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem:
• przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez Dotpay;

Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Dotpay nie podlegają zwrotom.
Zbór zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest zbór.
Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay S.A.

Zbór zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest
równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

Darczyńca w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Zbór nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

Użytkownik serwisu Dotpay może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w pkt. 5
nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

Reklamacje dotyczące Usługi Płatności Dotpay można składać w formie:
• Pisemnej w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.)
• Ustnej, telefonicznie na numer: +48 12 688 26 00 albo osobiście do protokołu, podczas wizyty w siedzibie DotPay
• Elektronicznie: w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: pomoc@dotpay.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.